• تلفن: ۱۸۲۴-۰۲۱
  • نمابر: ۷۷۰۶۶۴۰۹-۰۲۱
  • پیامک: ۲۰۰۰۱۸۲۴

درخواست تغییر کاربری

 خطی به تلفنی

پس از درخواست توسط راننده ؛ پرونده اداری ، بازرسی و حسابداری متقاضی مورد بررسی قرار گرفته و تاییدیه منطقه مربوطه می رسد و پس از تایید در سیستم تاکسیرانی تغییر کاربری انجام می شود .

 تلفنی به خطی

پس از درخواست توسط راننده ؛ پرونده اداری ، بازرسی و حسابداری متقاضی مورد بررسی قرار گرفته و تاییدیه منطقه مربوطه می رسد و پس از تایید در سیستم تاکسیرانی تغییر کاربری انجام می شود .

 صدور پروانه ( کارنامه ) راننده کمکی پاره وقت

هر راننده اصلی می تواند یک راننده کمکی پاره وقت معرفی کند و مراحل کاری عیناً مطابق راننده کمکی تمام وقت است .