• تلفن: ۱۸۲۴-۰۲۱
  • نمابر: ۷۷۰۶۶۴۰۹-۰۲۱
  • پیامک: ۲۰۰۰۱۸۲۴

دریا که تو باشی

خدا هر لحظه در حال کامل کردنِ ماست،
چه از درون و چه از بیرون.
هر کدام ما اثر هنریِ ناتمامی است.
هر حادثه ای که تجربه می کنیم،
هر مخاطره ای که پشت سر می گذاریم،
برای رفع نواقصمان طرح ریزی شده است.
پروردگار به کمبودهایمان جداگانه می پردازد،
زیرا اثری که انسان نام دارد در پی کمال است.