• تلفن: ۱۸۲۴-۰۲۱
  • نمابر: ۷۷۰۶۶۴۰۹-۰۲۱
  • پیامک: ۲۰۰۰۱۸۲۴

منشور اخلاقی

با ایمان به اراده خالق هستی و در جهت حفظ منافع ملی و سازمانی و رضایتمندی مشتریان و تاکسیرانان باغ آسمون که سرمایه واقعی ما می باشند، به رعایت اصول ذیل معتقدیم :

1- حضور به موقع در محل کار و وقت شناسی در ارتباط با همکاران و ارباب رجوع.
2- خوشرویی و متانت نسبت به همکاران و مراجعان.
3- راهنمایی و ارائه خدمات مشفقانه به ارباب رجوع در اسرع وقت و تلاش جهت تأمین نیازهای منطقی و رضایتمندی آنان.
4- ارائه اطلاعات لازم به همکاران جهت انجام خدمات بهینه و تسریع در اجرای امور به نحو مطلوب.
5- انجام وظایف به صورت مؤثر و کارآمد همراه با سرعت و دقت و منطبق با قوانین و مقررات سازمانی.
6- پرهیز از شایعه سازی ، تهمت ، غیبت ، خبر چینی و هر اقدامی که صمیمیت و اعتماد همکاران را تضعیف نماید.
7- راز داری و خودداری از افشاء اسناد و مدارک محرمانه و اسرار و اطلاعات تاکسیرانان و مشتریان.
8- استقاده از پوشش مناسب با عرف و فرهنگ جامعه.
9- جلوگیری از اسراف و مصرف بیهوده امکانات و اموال سازمان.
10- رعایت اعتدال و توازین بین زندگی شغلی و خانوادگی.
11- استفاده صحیح از اختیارات و قدرت سازمانی.
12- درک صحیح اهداف سازمان و همسو نمودن اهداف فردی با آن.
13- احساس مسئولیت نسبت به حرفه و سازمان متبوع.
14- کوشش در جهت افزایش دانش و مهارت های شغلی.