• تلفن: ۱۸۲۴-۰۲۱
  • نمابر: ۷۷۰۶۶۴۰۹-۰۲۱
  • پیامک: ۲۰۰۰۱۸۲۴

ساختار سازمانی

شرکت تاکسیرانی باغ آسمون به عنوان یکی از شرکتهای حمل و نقل درون شهری با هدف اصلی رضایتمـندی مشتــریان و بهـبود مستمر در راستای مشـارکت در توســعه ناوگـان حمل و نقل پایتخت در فــروردین ماه ۱۳۸۵ با شـــعار «مسافر مهمان ماست» و مأمــوریت نظارت بر عملکرد تاکسی های درون شهری در جهت تحقق امر خصوصی سازی تأسیس و آغاز به کار نمود.