• تلفن: ۱۸۲۴-۰۲۱
  • نمابر: ۷۷۰۶۶۴۰۹-۰۲۱
  • پیامک: ۲۰۰۰۱۸۲۴

درخواست تغییر کاربری تاکسی

درخواست تغییر کاربری تاکسی های شهر تهران بنا به کاربری اولیه و کاربری مورد درخواست رانندگان محترم دارای مراحل اداری متنوعی می باشد که در توضیحات ذیل به تفکیک به شرح همگی به تفصیل می پردازیم:

تاکسی خطی به تاکسی تلفنی

پس از درخواست تغییر کاربری توسط راننده تاکسی ؛ پرونده اداری ، بازرسی و حسابداری متقاضی مورد بررسی قرار گرفته و تاییدیه منطقه مربوطه می رسد و پس از تایید در سیستم تاکسیرانی تغییر کاربری انجام می شود .

تاکسی تلفنی به تاکسی خطی

پس از درخواست توسط راننده ؛ پرونده اداری ، بازرسی و حسابداری متقاضی مورد بررسی قرار گرفته و تاییدیه منطقه مربوطه می رسد و پس از تایید در سیستم تاکسیرانی تغییر کاربری انجام می شود .

صدور پروانه ( کارنامه ) راننده کمکی پاره وقت

هر راننده اصلی می تواند یک راننده کمکی پاره وقت معرفی کند و مراحل کاری عیناً مطابق راننده کمکی تمام وقت است .